Корпоративна социална отговорност

В търсене на щастието за другите, намираме своето собствено

Персонал:
- Периодични обучения за повишаване на квалификацията и утвърждаване на фирмените ценности;
- Развитие на качества като екипност, съпричастност и отговорност;
- Предоставяне на безплатна храна.
Обществото:
- Участваме в социални проекти;
- Съдействаме в издаването на книги за храненето и диететиката;
- Работим активно за популяризиране на здравословното храненене.
Околна среда:
- Ползваме почистващи и дезинфекциращи вещества, които щадят природата;
- Предприятието ни има пречиствателна станция за промишлени отпадни води;
- Внедрили сме енергоспестяващи машини и осветителни тела;
- Сградата е съобразена с най-новите изисквания за енергийна ефективност.

www.csrbg.com
www.unglobalcompact.bg
www.bcr.org

Slide background