ЕВРОПРОЕКТ

eurchr


“Вивета“ ООД започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

На 30.05.2017 г. “Вивета“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-0821 „Подобряване на условията на труд във „Вивета“ ООД“ са предвидени следните дейности:
Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, за удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
Въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда в производствената дейност;
Осигуряване на социални придобивки за работещите;
Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на нови ЛПС с по-висока степен на защита, модернизиране на колективни предпазни средства;
Организация и управление на проекта и информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца.

Проектът е на стойност 62 471,20 лв., от които 100 % са безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 53 100,52 лв. и 9 370,68 лв. - национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

31.05.2017 г.